ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိစ္စများ