ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ပတ္သတ္ၿဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ပတ္သတ္ၿ