အွန်လိုင်းဥပဒေအပေါ်အကြံဥာဏ်လမ္းမတော်တဆအွန်လိုင်းဥပဒေအပေါ်အကြံဥာဏ်လမ္းမတော်တဆ