ရှေ့နေရှေ့နေ

ရှေ့နေ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘယ်သူ၏အလုပ်အကိုင်အရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီတစ်ဦးချင်းစီမှ(နိုင်ငံသားများ၊လူပုဂ္ဂိုလ်များမရှိဘဲနိုင်ငံသားအဖြစ်)နှင့်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ(အဖွဲ့အစည်း)အပါအဝင်အကွယ်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အခွင့်အရေးသာလေသည်။ ဥပဒေအလုပ်အကိုင်လူသိများခဲ့ပြီးရှေးခေတ်ကကတည်းက။