ရှေ့နေဇဝတ်သားရှေ့နေ

အဇဝတ်သားရှေ့နေလိုအပ်မယ့် ။ ဘဝအကြောင်းဤကဲ့သို့သောဖြစ်လာဖို့အတွက်ရာဇဝတ်မှုနှင့်လူတိုင်းနိုင်ပါတယ်၊နှင့်သူ၏အပြစ်ရှိမှသက်သေပြ။ ဤအဖြစ်ရပ်မှန်အချက်ကိုပေမယ့်၊ကအခြေခံနိယာမများ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအမူအ အပြစ်ကင်းစင်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအနီးကောင်းတစ်ခုနိုင်ငံသားမကြာခဏအဆင်သင့်မဟုတ်။ ထွက်ရရန်ဘယ်လိုပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုအနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ၊၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂုဏ်သတင်း